ProjectsOne streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dit graag van u. Een gesprek met de betrokken trainer of adviseur leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze procedure bevat informatie over hoe u een klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?
Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mail adres;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • De reden waarom u de klacht indient;
  • Wanneer de klacht ontstond (datum);
  • Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht .
 1. Klachten kunnen schriftelijk of per mail worden ingediend bij: ProjectsOne BV, t.a.v. Berna den Boer, Office Manager, De Corridor 12L, 3621 ZB Breukelen, info@projectsone.nl
 2. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 3. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de Directie.
 4. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke reactie. Indien uw klacht te complex is om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij u hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan en een verwachting van de termijn waarop uw klacht beantwoord zal worden..
 5. U kunt tegen de uitkomst van de klacht in beroep gaan bij de TU Delft, prof. F. van der Meulen. De uitspraak van de heer Van der Meulen is bindend voor beide partijen. Het streven is om de beroepsprocedure binnen 30 werkdagen afgehandeld te hebben.
  De uitkomst en eventuele consequenties van de beroepsprocedure zal naar verwachting binnen 4 weken afgehandeld worden.
 6. Alle klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. De bewaartermijn van de klacht is conform onze privacy verklaring zoals vermeld op de website.

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, dan weet u in ieder geval waar u terecht kunt voor de afhandeling van uw klacht!