Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ProjectsOne BV: de opsteller van de algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever: de wederpartij van ProjectsOne BV. 
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ProjectsOne BV en een opdrachtgever waarop ProjectsOne BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ProjectsOne BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5.Indien bij gerechtelijke uitspraak, 1 of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ProjectsOne BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.De door ProjectsOne BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ProjectsOne BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ProjectsOne BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ProjectsOne BV anders aangeeft.

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht ProjectsOne BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7.De door ProjectsOne BV opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt ProjectsOne BV niet in verzuim.
.

Artikel 4 Acceptatie

1.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door ProjectsOne BV is ontvangen en geaccepteerd.
.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1.ProjectsOne BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ProjectsOne BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ProjectsOne BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ProjectsOne BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ProjectsOne BV zijn verstrekt, heeft ProjectsOne BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

4.ProjectsOne BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ProjectsOne BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

5.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ProjectsOne BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6.Indien door ProjectsOne BV of door ProjectsOne BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

7.Opdrachtgever vrijwaart ProjectsOne BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van ProjectsOne BV op:
tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract; vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers. 

8.Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt ProjectsOne BV zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. 

9.Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. ProjectsOne BV behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ProjectsOne BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3.Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ProjectsOne BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4.Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ProjectsOne BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5.In afwijking van lid 3 zal ProjectsOne BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ProjectsOne BV kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Wijziging van de voorwaarden

1.ProjectsOne BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

3.Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Artikel 8 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.De overeenkomst tussen ProjectsOne BV en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.De door ProjectsOne BV opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt ProjectsOne BV niet in verzuim.
.

Artikel 9 Prijzen

1.Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel. 

2.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

3.Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend à 300 Euro’s per uur, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

4.Het honorarium is exclusief BTW. 

5.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde honoraria en onkosten, maandelijks (achteraf) in rekening worden gebracht. 

6.Indien ProjectsOne BV met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is ProjectsOne BV niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, per 1e januari, voor correctie en inflatie en zoals hieronder beschreven.

7.ProjectsOne BV is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien ProjectsOne BV kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

8.Bovendien mag ProjectsOne BV het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ProjectsOne BV, dat in redelijkheid niet van ProjectsOne BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9.Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

10.ProjectsOne BV zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. ProjectsOne BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

11.Indien opdrachtgever de door ProjectsOne BV kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van ProjectsOne BV genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

12.Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van ProjectsOne BV. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door ProjectsOne BV worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

13.De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 9 lid 2 voorzien:

uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of projectplan, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan ProjectsOne BV kenbaar zijn gemaakt;
gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door ProjectsOne BV in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop ProjectsOne BV weinig of geen invloed kan uitoefenen;
tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

14.Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.

15.Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij ProjectsOne BV gebruikelijke methoden.

16.ProjectsOne BV is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien ProjectsOne BV niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken. 

17.Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. 

18.Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 10 Betaling

1.Facturering vindt eenmaal per maand plaats 

2.Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door ProjectsOne BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

3.ProjectsOne BV is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van 50% van de te verwachten prestaties in een periode van zes maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is ProjectsOne BV bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. 

4.Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ProjectsOne BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

6.ProjectsOne BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

7.ProjectsOne BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 

8.ProjectsOne BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door ProjectsOne BV geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, analyses, adviezen, projectplannen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van ProjectsOne BV.

2.De intellectuele eigendomsrechten op het door ProjectsOne BV vervaardigde materiaal berusten bij ProjectsOne BV

3.De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en/of te verhandelen.

4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ProjectsOne BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5.Door ProjectsOne BV geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt door de daartoe geldende juridische entiteit en op locatie van de opdrachtgever.

6.Voor het geval dat ProjectsOne BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ProjectsOne BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ProjectsOne BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
.

Artikel 12 Incassokosten

1.Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 

2.Indien ProjectsOne BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

3.De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Onderzoek, reclames

1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ProjectsOne BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ProjectsOne BV in staat is adequaat te reageren. 

2.Indien een klacht door ProjectsOne gegrond geacht wordt, zal ProjectsOne BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

3.Voor zover ProjectsOne BV bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan ProjectsOne BV op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met ProjectsOne BV of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ProjectsOne BV. 

4.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ProjectsOne BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
.

Artikel 14 Opzegging

1.Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 

2.ProjectsOne BV heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 

3.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft ProjectsOne BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ProjectsOne BV zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

4.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ProjectsOne BV, zal ProjectsOne BV in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

5.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ProjectsOne BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1.ProjectsOne BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
na het sluiten van de overeenkomst ProjectsOne BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.Voorts is ProjectsOne BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ProjectsOne BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ProjectsOne BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4.ProjectsOne BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.Indien ProjectsOne BV aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

2.Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft ProjectsOne BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1.Indien ProjectsOne BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.ProjectsOne BV aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door ProjectsOne BV verstrekte documentatie, teksten of adviezen op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd.

3.Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten en ander ter beschikking gesteld materiaal.

4.Indien ProjectsOne BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5.In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ProjectsOne BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ProjectsOne BV toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.ProjectsOne BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ProjectsOne BV of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Vrijwaringen

1.Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ProjectsOne BV van documentatie, apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart ProjectsOne BV tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

2.Indien opdrachtgever aan ProjectsOne BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Overmacht

1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ProjectsOne BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ProjectsOne BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ProjectsOne BV worden daaronder begrepen.

3.ProjectsOne BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ProjectsOne BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.Voorzover ProjectsOne BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ProjectsOne BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ProjectsOne BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ProjectsOne BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ProjectsOne BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ProjectsOne BV zich de rechten en bevoegdheden voor die ProjectsOne BV toekomen op grond van de Auteurswet. 

2.Alle door ProjectsOne BV verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (software)bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ProjectsOne BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

3.ProjectsOne BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Geschillen en toepasselijk recht

1.Indien bij gerechtelijke uitspraak, een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ProjectsOne BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

2.Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. 

3.Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Haarlem aanhangig worden gemaakt. 

4.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden van ProjectsOne BV, versie 0.3, 27 maart 2007, De algemene voorwaarden van ProjectsOne BV zijn gedeponeerd onder nummer 34272285 bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.

BETALINGS- EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Algemeen

De trainingen vinden plaats bij ProjectsOne in Breukelen en op diverse locaties in het land. Op verzoek kan een training uiteraard ook op uw eigen bedrijfslocatie worden verzorgd, meer informatie hierover kunt u bij ons aanvragen.
Correspondentie
Wilt u in al uw correspondentie aangaande training de trainingcode, datum, de naam van de cursist, de naam van uw bedrijf en uw factuuradres vermelden?

Betaling

Na ontvangst van onze factuur dient u deze binnen 8 dagen te betalen door een overschrijving op Rabobank rekeningnummer NL53RABO0131.886.703 onder vermelding van factuurnummer en trainingscode. Verder zijn de algemene voorwaarden van ProjectsOne B.V. van toepassing welke zijn ingeschreven onder nummer 342.722.85 bij de KvK te Haarlem, Nederland.

Annuleren/wijzigen door deelnemer

Wanneer u de training wilt annuleren of op een andere datum wilt komen, dan kan dat kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de training. Voor een annulering of wijziging binnen 30 dagen voorafgaand aan de training brengen wij u 50% van de trainingsprijs (excl. BTW) in rekening. Wilt u binnen 14 dagen voor aanvang van de training annuleren of naar een andere datum overboeken, dan brengen wij de volledige trainingsprijs in rekening. Indien u onverhoeds verhinderd bent, kunt u altijd een vervanger sturen. In geval van ziekte kunnen wij u natuurlijk overplaatsen naar een andere trainingsdatum, mits wij uiterlijk drie dagen na de oorspronkelijke trainingsdatum in het bezit zijn van een schriftelijk attest van een arts. U kunt in geval van ziekte uiteraard ook een vervanger sturen.

Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen binnen welke termijn de inschrijving zonder opgaaf van redenen geannuleerd kan worden, tenzij anders met uw organisatie overeen gekomen.  Deze bedenktijd geldt uitsluitend tot de datum waarop de training van start gaat.

Uitstel/verplaatsing/annulering door ProjectsOne

ProjectsOne behoudt zich het recht voor om bij 6 of minder deelnemers voor een training of opleiding, de aanvangsdatum te verzetten of de training te annuleren.

Acquisitie

Indien u deelneemt aan onze trainingen, verklaart u geen acquisitie te plegen bij de andere deelnemers van uw training en/of hun organisaties.

Sign Up and Start Learning